FIRMA GODNA ZAUFANIA
LIVE CHAT
Logo

Regulamin projektu „Certyfikat Firma Godna Zaufania”

§ 1

Słowniczek

Pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie, chyba że z Regulaminu wprost wynika inaczej:
 1. Operator – Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rybniku przy ul. Szczygłów 50, 44-200 Rybnik, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000557075, NIP: 6511718256, REGON: 361457843.
 2. Certyfikat - Certyfikat Firma Godna Zaufania.
 3. Uczestnik – podmiot gospodarczy – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osoba prawna, której Wskaźnik Opinii przyjął wartość pozytywną i zaakceptowała ofertę uczestnictwa w projekcie.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin projektu „Certyfikat Firma Godna Zaufania”.
 5. Projekt – oznacza całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z przyznawaniem Certyfikatów.
 6. Kodeks Etyczny – zbiór zasad postępowania, których Uczestnik Projektu zobowiązuje się przestrzegać.
 7. Weryfikacja – proces badania Uczestników za pomocą Wskaźnika Opinii.
 8. Naruszenie – takie działanie Uczestnika będące w sprzeczności z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.

§ 2

Postanowienia wprowadzające

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb postępowania przy organizacji Projektu „Certyfikat Firma Godna Zaufania” oraz platformy www.firmagodnazaufania.pl
 2. Projekt organizowany jest na terytorium Europy i podlega ustawodawstwu polskiemu.
 3. Przyznawanie Certyfikatów ma na celu promocję Uczestników Projektu poprzez działania Operatora o charakterze reklamowym i marketingowym.
 4. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne, a przystąpienie do Projektu oznacza zaznajomienie się, akceptację i obowiąze k stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego.
 5. Prawa własności intelektualnej Operatora, zawarte na jego stronie internetowej w szczególności do tekstów, informacji, materiałów, treści, grafiki, zdjęć stanowią wyłączną własność Operatora i podlegają ochronie prawnej.
 6. Kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, przetwarzanie, redystrybuowanie w/w materiałów jest zakazane z wyłączeniem posiadania odrębnego umocowania udzielonego przez Operatora.

§ 3

Przyznawanie Certyfikatu

 1. Każdy Uczestnik podlega wstępnej Weryfikacji. Następnie opinie tekstowe są sprawdzane i analizowane pod kątem negatywnych opinii, przez pracowników Imago! Polska Sp. z.oo. Sp. K Nie są brane pod uwagę oceny punktowe lub oceny, które nie zawierają jakiegokolwiek opisu.
 2. Weryfikacja jest bezpłatna.
 3. Wynik Weryfikacji jest ostateczny i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dotyczących Uczestników umieszczonych w Internecie, jak również nie ponosi odpowiedzialności, za opinie które nie były dostępne podczas badania lub do których audytor nie miał dostępu z jakichkolwiek innych powodów. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za komentarze, które zostały opublikowane po wykonaniu badania. Operator również nie ponosi odpowiedzialności za komentarze, które z jakiegokolwiek powodu nie zostały udostępnione, opublikowane i których nie było możliwości weryfikacji w trakcie prowadzenia badania jak i po jego zakończeniu.
 5. Proces Weryfikacji jest stale monitorowany przez zespół Operatora, który czuwa nad jego rzetelnością i prawidłowością.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej niezautomatyzowanej Weryfikacji Uczestników i podjęcia ostatecznej decyzji, co do możliwości udziału Uczestnika w Projekcie.
 7. Proces Weryfikacji zakończony zostaje odpowiednim zapisem w systemie komputerowym oraz opatrzony zostaje godziną i datą.
 8. Weryfikacja pozytywna pozwala Uczestnikowi na dołączenie do Projektu.
 9. Uczestnictwo w projekcie ma charakter odpłatny. Poprzez uczestnictwo w Projekcie rozumie się umieszczenie danych i aktywację profilu Uczestnika na platformie www.firmagodnazaufania.pl oraz złożenie zamówienia u Operatora na materiały marketingowe. Złożenie zamówienia przez Uczestnika na materiały marketingowe oznacza zapoznanie się Uczestnika z niniejszym regulaminem i akceptację jego postanowień.
 10. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej edycji projektu.
 11. Operator zastrzega sobie możliwość utworzenia i opublikowania raportu na temat każdego z Uczestników.

§ 4

Obowiązki uczestników – Kodeks Etyczny

 1. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób etyczny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania ze znaku Firma Godna Zaufania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do etycznego postępowania względem swoich kontrahentów, partnerów biznesowych i pracowników.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do uczciwego współzawodnictwa z konkurentami.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji poufnych, a dotyczących swojego przedsiębiorstwa oraz partnerów, z którymi współpracuje.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o lokalne środowisko gospodarcze, tak by cała społeczność mogła korzystać ze wspólnych zasobów i możliwości.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania pozycji dominującej poprzez wpływanie niekorzystnie na rynek.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne poprzez działania proekologiczne.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania godności każdego człowieka oraz niedyskryminacji grup oraz osób.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do dbałości o wizerunek Projektu jako społeczności przedsiębiorców ceniących najwyższe standardy etyczne i biznesowe.

§ 5

Uczestnictwo w Projekcie

 1. Uczestnik posiadający aktywny profil na platformie www.firmagodnazaufania.pl ma prawo do bezterminowego dysponowania logo Firmy Godnej Zaufania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (reklama, marketing). Uczestnik może również korzystać z innych materiałów marketingowych dostarczonych mu przez Operatora (papierowa wersja Certyfikatu, naklejki – tablice, medal oraz inne materiały promocyjne w zależności od edycji Projektu).
 2. Weryfikacja, czy Uczestnik posiada aktywny profil polega na odnalezieniu danych Uczestnika na stronie internetowej Operatora przypisanej do danej edycji Projektu. Brak danych Uczestnika na stronie internetowej Operatora oznacza brak uczestnictwa w Projekcie lub usunięcie Uczestnika z Projektu.
 3. Certyfikat wystawiany jest po przeprowadzeniu Weryfikacji Uczestnika Wskaźnikiem Opinii. Certyfikat opatrzony jest godziną i datą zakończenia Weryfikacji i odzwierciedla stan Weryfikacji na ten właśnie moment. Certyfikat jest informacją potwierdzającą, że Wskaźnik Opinii nie odnalazł na moment jego wystawienia opinii negatywnych o Uczestniku Projektu.
 4. Posiadanie i posługiwanie się przez Uczestnika Certyfikatem nie jest podstawą do przeniesienia na Operatora odpowiedzialności za działania Uczestnika Projektu. Uczestnictwo w projekcie ma bowiem wyłącznie charakter marketingowy i reklamowy i nie może być podstawą do kierowania roszczeń w stosunku do Operatora za samoistne działania Uczestnika Projektu w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zwalnia Operatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Uczestnik Projektu otrzyma od Operatora dane do logowania do swojego profilu na stronie www.firmagodnazaufania.pl – dane te zostaną przesłane Uczestnikowi na adres e-mail podany przy rejestracji lub będą znajdowały się na fakturze VAT. Jednocześnie złożenie zamówienia oznacza złożenie oświadczenia o zgodności podanych danych Uczestnika ze stanem faktycznym.
 6. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na opublikowanie danych jego przedsiębiorstwa na stronie internetowej Projektu, które to dane są dostępne w publicznych rejestrach i ewidencjach.

§ 6

Usuniecie Uczestnika z Projektu

 1. W przypadku złamania zasad Regulaminu w tym Kodeksu Etycznego, Operator ma prawo do usunięcia danych Uczestnika ze strony www.firmagodnazaufania.pl. Usunięcie danych Uczestnika z powodów opisanych powyżej skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Projektu.
 2. Każdy uprawniony jest do zgłoszenia Naruszenia poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie Operatora. Weryfikacja Naruszenia następuje poprzez przeprowadzenie przez Operatora indywidualnego postępowania wyjaśniającego. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego Operator stwierdzi wystąpienie Naruszenia, Operatorowi przysługuje uprawnienie do usunięcia danych Uczestnika z Projektu.
 3. Operator zastrzega sobie uprawnienie do cyklicznej Weryfikacji Uczestników Projektu. W przypadku ręcznego lub automatycznego sprawdzenia i stwierdzenia Naruszenia Operatorowi przysługiwać będzie uprawnienie do usunięcia danych Uczestnika z Projektu.
 4. Nie zwraca się opłaty wniesionej przez Uczestnika za materiały marketingowe, jeżeli usunięcie Uczestnika z Projektu nastąpiło w wyniku zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie w pkt 1-3.

§ 7

Proces składania zamówienia

 1. Po przeprowadzeniu pozytywnej Weryfikacji Uczestnika, Uczestnik ma możliwość złożenia zamówienia pakietu marketingowego drogą telefoniczną.
 2. W przypadku zamówienia telefonicznego Uczestnik otrzymuje przesyłkę kurierską za pobraniem lub w przypadku płatności online Uczestnik otrzymuje pakiet marketingowy przesyłką bez pobrania.
 3. Operator ma możliwości udostępniania różnych form płatności i zmiany tych form w dowolnym czasie i zakresie.
 4. Pakiet marketingowy zostanie nadany do Uczestnika w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku przesyłki za pobraniem). W przypadku wyboru płatności elektronicznej pakiet marketingowy zostanie nadany do Uczestnika w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie Operatora.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać do operatora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@firmagodnazaufania.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i następne kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli przesyłka marketingowa będzie posiadała wadę produkcyjną, Uczestnikowi przysługuje – po rozpatrzeniu reklamacji – ponowna przesyłka pakietu marketingowego nadana w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku uszkodzenia pakietu marketingowego przez kuriera lub w transporcie, Uczestnikowi przysługuje ponowna przesyłka pakietu marketingowego nadana w terminie 5 dni roboczych – bez konieczności składania reklamacji.

§ 9

Zwrot i odstąpienie od umowy

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy niezwłocznie po otrzymaniu pakietu marketingowego jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pakietu. W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres kontakt@firmagodnazaufania.pl oraz do odesłania w stanie nienaruszonym przesyłki marketingowej na adres rejestrowy Operatora w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość odmówienia uwzględnienia odstąpienia od umowy w przypadku uchybienia terminowi określonemu w punkcie 1 oraz z innych ważnych przyczyn pomimo zachowania terminu – każde odstąpienie od umowy będzie rozpatrywane indywidualnie.
 3. Powyższe ustępy nie mają zastosowania do osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność gospodarczą po 01 stycznia 2020 r. Do tych osób stosuje się wówczas przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 10

Dane osobowe i klauzula RODO

 1. Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Operator Projektu informuje, iż administratorem danych osobowych jest Imago! Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Szczygłów 50. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  1. pisemnie na adres ul. Szczygłów 50, Rybnik 44-200;
  2. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@firmagodnazaufania.pl;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych(IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z IOD w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres ul. Szczygłów 50, Rybnik 44-200;
  2. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@firmagodnazaufania.pl;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcie działań przed zawarciem umowy – przygotowanie oferty, przedstawienia oferty uzyskania certyfikatu, wzięcia udziału w Projekcie, zawarcia umowy uzyskania certyfikatu, wykonania umowy uzyskania certyfikatu, wykonania czynności związanych z obsługa projektu, wysyłki pakietów marketingowych, publikacji danych na stronie internetowej administratora, stworzenia zestawienia mającego na celu promocję usług i reklamę uczestników projektu, zgłoszenia reklamacji w ramach umowy uzyskania certyfikatu, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych nie będzie stosowane profilowanie;
  2. przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji;
  3. rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez administratora, a także wniosków i zapytań skierowanych do administratora;
  4. analitycznych i statystycznych;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty współpracujące z administratorem, podwykonawcy administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, obsługę prawną i księgową, ubezpieczeniową i bankową.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie danych o przedsiębiorcach wynika z przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. przetwarzanie danych ma na celu informowanie pozostałych uczestników obrotu gospodarczego o prowadzonej przez Uczestników działalności gospodarczej, zapewniając wszystkim dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i transparentnych informacji, jednocześnie spełniając wymogi nakładane przez przepisy prawa o wykorzystaniu informacji publicznych;
  3. przetwarzane dane znajdują swoje źródło w publicznych serwisach informacyjnych, a są to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nadzorowana przez Ministra Rozwoju oraz Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości;
  4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania oceny przedsiębiorcy na potrzeby udziału w Projekcie, zawarcia umowy uzyskania certyfikatu;
  5. przetwarzanie danych nie wymaga odrębnej zgody ponieważ dane te są jawne, opublikowane w ogólnodostępnych bazach i rejestrach i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, takiego jak marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy uzyskania certyfikatu, analitycznych i statystycznych;
  6. wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych wynikających z przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego;
  7. zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia;
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, mają w związku z tym następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza otrzymanie ich od administratora danych, w powszechnie używanym formacie oraz do przesłania ich do innego administratora;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. prawo do wycofania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  6. w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, prawo do zakwestionowania tej decyzji, żądania ingerencji człowieka, celem uzyskania indywidualnej decyzji;
 8. Skorzystanie z praw wymienionych powyżej odbywać się będzie za pośrednictwem administratora danych lub IOD.
 9. W przypadku zawarcia umowy z administratorem, dane osobowe będą przechowywane do momentu trwania projektu, trwania umowy, przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności prawa podatkowego. W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w zgodzie, aż do momentu jej wycofania. Dane będą również przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 10 lat.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umowy uzyskania pakietu marketingowego i wykonania tej umowy. Niepodanie danych osobowych lub brak wyrażenia zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Projektu www.firmagodnazaufania.pl i obowiązuje do jego odwołania.
 2. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Operator.
 3. Skargi i wnioski związane ze stosowaniem regulaminu należy składać do Operatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Operatora.
 6. Koordynatorem projektu jest Adelina Sinc. Kontakt do Operatora odbywać się może za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@firmagodnazaufania.pl lub na adres rejestrowy.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w formie uchwały Zarządu Operatora.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bez podania przyczyn oraz bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.