FIRMA GODNA ZAUFANIA
LIVE CHAT

Europejski Lider Odszkodowań Sp z o.o.

Opis firmy

O DZIAŁALNOŚCI Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o. o. to organizacja zajmująca się pomocą osobą poszkodowanym, które ucierpiały w zdarzeniach losowych poprzez szkody takie jak: • szkoda na osobie (obrażenia ciała, śmierć) • szkoda na mieniu (uszkodzenie pojazdu, nieruchomości) Fundamentalną zasadą działania Spółki Europejski Lider Odszkodowań (dalej ELO), jest udowodnienie odpowiedzialności względem obowiązanych do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH. ELO precyzuje, zgłasza roszczenie oraz negocjuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie w imieniu klienta. ELO reprezentuje także poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym sądowym, w celu uzyskania przez poszkodowanego prawa do uznania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Firma nie pobiera wynagrodzenia od klienta do momentu uzyskania faktycznego wpływu dla klienta - PŁATNOŚĆ ZA EFEKT. Wszelkie koszty postępowania ponosi Spółka ELO z środków własnych. RODZAJE UZYSKIWANYCH ŚWIADCZEŃ • ODSZKODOWANIE - zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego tytułem powrotu do stanu sprzed wypadku (dojazdy do placówek medycznych, leki, rehabilitacja, uszkodzone lub utracone mienie, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego itd.) • ZADOŚĆUCZYNIENIE - rekompensata finansowa za uszczerbek na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym, • ZWROT KOSZTÓW POGRZEBOWYCH, CEREMONII, WIEŃCÓW, UBRAŃ • ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI PRYWATNEJ • ZWROT KOSZTÓW OPIEKI OSÓB TRZECICH • PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z UWAGI NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYWOŁANĄ WYPADKIEM • ZWROT UTRACONEGO DOCHODU • RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY • RENTA WYRÓWNAWCZA • PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE • RENTA DLA WSPÓŁMAŁŻONKA I DZIECI Z TYTUŁU UTRATY OSOBY NAJBLIŻSZEJ (ŻYWICIELA LUB WSPÓŁŻYWICIELA RODZINY) • Z TYTUŁU UTRACONYCH MOŻLIWOŚCI • UTRACONA PASJA CEL I PODSTAWA DZIAŁANIA FIRMY ODSZKODOWAWCZEJ Celem jest reprezentowanie osób fizycznych przed właściwym Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz Sądami Powszechnymi. Częstą praktyką zakładów ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowań, a tym samym wypłaty nieadekwatne do poniesionej szkody. Często ubezpieczyciele zniechęcają poszkodowanych do złożenia wniosku o odszkodowanie bądź też namawiają do podpisania niekorzystnej ugody, przez którą ofiara wypadku nie może dochodzić dalszych roszczeń, mimo, że zaniżanie odszkodowań jest nielegalne. Nierzadko zdarza się, że właściwe do naprawienia szkody Zakłady Ubezpieczeniowe stosują rozmaite metody, które na celu mają uniknięcie wypłaty odszkodowania np. przesłanie informacji do osoby ubiegającej się o wypłatę odszkodowania, z odmową przyznania tego odszkodowania i poinformowanie jedynie o możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo dobrych prawników, dlatego warto skorzystać z pomocy firmy zajmującej się stricte działalnością odszkodowawczą. Zdejmuje to bowiem z poszkodowanego ciężar formalności prawnych, oraz rodzi pewność uzyskania możliwie najwyższych roszczeń. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO WYPADKU - SCHEMAT WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA 1. SPRAWA KARNA - uzyskanie statusu osoby pokrzywdzonej (z uwzględnieniem SKŁADANIA WNIOSKÓW DOWODOWYCH w sprawach niejednoznacznych) Na drodze postępowania karnego rozstrzyga się ustalenie winy za zdarzenie, wymiar kary oraz wysokość nawiązki na rzecz poszkodowanego. 2. USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI należy ustalić właściwy zakład ubezpieczeń (Towarzystwo Ubezpieczeniowe - dalej T.U.) odpowiedzialny za pokrycie roszczeń z tytułu czynu zabronionego 3. SPORZĄDZENIE WEZWANIA DO ZAPŁATY / USTALENIE KWOTY SPORU na podstawie dokumentacji medycznej (pełne karty obserwacji klinicznej oraz historie prowadzenia leczenia od lekarzy specjalistów) nasi lekarze orzecznicy wraz z Mecenasem prowadzącym ustalają wysokość kwoty sporu, oraz rodzaje roszczeń o które Spółka będzie występowała przed właściwym Zakładem Ubezpieczeń zobowiązanym do naprawienia szkody (wysokość roszczenia względem T.U. zmienia się w zależności od stanu zdrowia poszkodowanego) 4. WNIOSEK DO SĄDU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE (jeśli stan zdrowia oraz wiek poszkodowanego tego wymaga) 5. PIERWSZA DECYZJA - KWOTA BEZPORNA na podstawie wezwania do zapłaty popartego materiałem dowodowym 6. USTALENIE PROGRAMU POMOCY POSZKODOWANEMU - REHABILITACJA 7. USTALENIE PROGRAMU IMPREZ CHARYTATYWNYCH DLA POSZKODOWANEGO 8. DRUGA DECYZJA (kolejna wypłata roszczeń dla poszkodowanego) 9. PRZEDSĄDOWNE WEZWANIE DO ZAPŁATY całość roszczeń wraz ze świadczeniami rentowymi o ile stan pacjenta pozwala już na zamknięcie sprawy 10. ZAWEZWANIE DO PODJĘCIA PRÓBY UGODOWEJ NA WŁAŚCIWYM POZIOMIE ROSZCZEŃ 11. BRAK MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA UGODY - POZEW DO SĄDU REJONOWEGO LUB OKRĘGOWEGO decyduje wysokość roszczeń 12. WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH KLIENTA 13. BIEGLI SĄDOWI powołanie biegłych celem poparcia zebranego materiału dowodowego (najczęściej: biegły psychiatra, biegły neurolog, biegły ortopeda itd.) 14. WNIOSKI SĄDOWE 15. ROZPRAWY o ilości i czasie pomiędzy nimi decyduje Sędzia 16. WYROK SĄDU (do tej pory 100% wygranych spraw - aktualizacja na dzień 15 lipca 2020) 17. APELACJA jeśli istnieje taka konieczność DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO WYPADKU - CZAS TRWANIA W zależności od rozmiaru szkody, rodzaju roszczeń (obrażenia ciała, śmierć osoby bliskiej, szkoda rzeczowa) oraz poziomu profesjonalizmu Zakładu Ubezpieczeń odpowiedzialnego za naprawienie właściwej szkody - OD 3 MIESIĘCY DO KILKU LAT. ZDARZENIA KTÓRE OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI • poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym • poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych ze skutkiem uszkodzenia ciała • szkody rzeczowe • błędy medyczne i zaniedbania • wypadki w wyniku działalności rolniczej • wypadki w pracy - odszkodowania z polisy OC pracodawcy • upadek/poślizgniecie na skutek oblodzenia, ruchomej płytki, winy osoby trzeciej itd. • bezprawne aresztowania • polisy prywatne • sprawy karne oraz cywilne w powyższym zakresie DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO WYPADKU - PRZEDAWNIENIE • 3 lata od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 (1) § 1 k.c.) • 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa (jest wyrok dla sprawcy zdarzenia) (art. 442 (1) § 2 k.c.) • bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia • bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał decyzję na piśmie DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO WYPADKU - podstawa prawna • O zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby najbliższej (art. 446 § 4 kodeksu cywilnego) cywilnego); • O odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.); • O rentę na rzecz osób, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (art. 446 § 2 k.c.) • O zwrot kosztów pogrzebu (art. 446 § 1 k.c.); • O zadośćuczynienie za krzywdę, tj. cierpienia psychiczne, cierpienia fizyczne (art. 445 § 1 k.c.) • O zwrot kosztów leczenia (art. 444 § 1 k.c.); • O zwrot kosztów opieki (art. 444 § 1 k.c.); • O rentę z tytułu zwiększonych potrzeb (art. 444 § 2 k.c.); • O rentę z tytułu utraty zdolności do pracy (art. 444 § 2 k.c.); DANE FIRMY ELO Europejski Lider Odszkodowań Sp. z o.o. NIP: 784 251 39 91 REGON: 380751855 KRS: 0000740386, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł Centrala: ul. Gdańska 112/8 62-200 Gniezno Ares e-mail: biuro@eloodszkodowania.pl Telefon: 502-292-222 Po stronie ELO leży udowodnienie odpowiedzialności względem obowiązanych do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH. ELO precyzuje, zgłasza roszczenie oraz negocjuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie w imieniu klienta. Lider reprezentuje także poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym sądowym, w celu uzyskania przez poszkodowanego prawa do uznania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Działając pod opieką Europejskiego Lidera Odszkodowań, masz pewność ze tok postępowania zdarzenia, dokumentacja oraz wszelkie formalności będą rozpatrywane w sposób indywidualny i bardzo szczegółowy. Jesteśmy po Twojej stronie! Kogo reprezentujemy? osoby które, poniosły szkodę w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, w drodze do pracy, na terenie gospodarstwa lub w wyniku błędu medycznego, rodziny osób zmarłych w wypadkach lub rodziny poszkodowanych będących w stanie wegetatywnym, osoby poszkodowane, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia, odszkodowanie należy się poszkodowanemu, lub jego rodzinie, który nie został uznany za sprawcę wypadku, odszkodowanie dla osób: pieszych, rowerzystów, motocyklistów a także pasażerów linii lotniczych w związku z opóźnionymi lotami i innymi wypadkami w lotnictwie, osoby poszkodowane w wyniku bezprawnej windykacji. Na jakiej zasadzie działa Europejski Lider Odszkodowań? EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ JEST FIRMĄ OPIERAJĄCA SIĘ NA ZASADZIE PŁATNOŚCI ZA EFEKT Firma pobiera wynagrodzenie na postawie wcześniej ustalonej z klientem prowizji. W momencie, gdy przyznane zostanie odpowiednie odszkodowanie na rzecz poszkodowanego, ELO dopiero wtedy otrzymuje wynagrodzenie. Jeśli jakiekolwiek działania względem klienta okażą się bezskuteczne firma nie otrzymuje należnej zapłaty. Europejski Lider Odszkodowań działa na zasadach partnerskiej współpracy, opierając działania na komforcie oraz lojalności. Nasi Specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej, z wysoką skutecznością reprezentują osoby poszkodowane na terenie całego kraju od wielu lat.

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Ulica: Gdańska 112/8

NIP: 7842513991

Email: biuro@eloodszkodowania.pl

Strona WWW: www.eloodszkodowania.pl

Telefon: Pokaż

Kategorie: zakład ubezpieczeń - Gniezno

Zdjęcia

Inne firmy z certyfikatem Firma Godna Zaufania z miejscowości “Gniezno”

"Artho-Trans Plus" Sp. J. Firma Handlowo-Usługowa Chłopicki Woźniak

Ulica: Ul. Jesionowa 12 Miejscowość: Gniezno NIP: 7842425637
Telefon: > Pokaż

Lakiernia Samochodowa Marcin Wiśniewski

Ulica: Ul. Witkowska 12 Miejscowość: Gniezno NIP: 7841737228
Telefon: > Pokaż

Karczewscy M.j.k. Przedsiębiorstwo Handlowe

Ulica: ul. Wiejska 7a Miejscowość: Gniezno NIP: 7841016061
Telefon: > Pokaż

Kancelaria Radcowska krzysztof M. Kaczorek

Ulica: ul. Chrobrego 41C Miejscowość: Gniezno NIP: 7841468171
Telefon: > Pokaż

''Eko-Import'' gadzińska Małgorzata

Ulica: Strzyżewo Paczkowe 19 Miejscowość: Gniezno NIP: 7841000120
Telefon: > Pokaż